Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace, právní předpisy a hlavní dokumenty na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb.

Dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Radňoves

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Poslaním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen
 • hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též
 • veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně
závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu
stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě
zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Radňoves
č.p. 26
594 51 Křižanov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Radňoves
č.p. 26
594 51 Křižanov

4.3 Úřední hodiny
pondělí 18:00 - 20:00

4.4 Telefonní čísla
úřad: +420 777 857 554
ou.radnoves@tiscali.cz

4.5 Adresa internetové stránky
www.radnoves.cz

4.6 Adresa podatelny
Obec Radňoves
č.p. 26
594 51 Křižanov
Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna
Další elektronické adresy: ou.radnoves@tiscali.cz

4.8 ID datové schránky
eteaw7g

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu - Česká spořitelna: 1624266389/0800

6. IČO

00599875

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Úřední deska

 8.2 Rozpočet

Rozpočet (a finanční dokumenty)

9. Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních hodinách: pondělí 18:00 - 20:00
 2. Telefonické podání: 777 857 554
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti můžete doručit elektronicky na adresu ou.radnoves@tiscali.cz, nebo poštou na adresu Obec Radňoves, Radňoves 26, 594 51 Křižanov

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu. Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

10. Příjem

10.1 Příjem podání a podnětů
Osobní podání: na Obecním úřadě v obci Radňoves č.p. 26 v úředních dnech a hodinách: pondělí 18:00 - 20:00
Telefonické podání: +420 777 857 554
Poštou na adresu Radňoves č.p. 26 , 594 51 Křižanov
Elektronicky na e-mail: ou.radnoves@tiscali.cz  v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: eteaw7g
Elektonickou podatelnou
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

10.2 Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Vyhlášky naleznete zde

Zákon, popis:
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákon
zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
zákon č. 111/2019 Sb. ...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování
osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

11.2 Vydané právní předpisy

Uvedeno v bodě 11.1

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy naleznete zde